در صورت تمایل به استفاده از ناهار در یکسال تحصیلی تا 3مهر از ساعت 17-15 به دفتر آقایان مراجعه فرمایید

دانش آموزان گرامی متوسطه ی 1و 2 برای مشاهده برنامه هفتگی سال 94-93 کلیک کنید .