...
موسسه راه شایستگان
ثبت نام مقطع پیش دبستان و دبستان
مقطع
*
v
مشخصات دانش آموز
*
*
*
*
v
v
v
*
مشخصات پدر
*
*
v
v
v
*
v
*
*
*
مشخصات مادر
*
*
v
v
v
*
v
*
*
*
اطلاعات تماس
*
*
*
*
*
مشخصات رابط
*
از بستگان نزدیک
*
.
*
ادامه ...
موسسه راه شایستگان
مشخصات فرزند اول
نام محل تحصیل
نام محل و رشته تحصیلی
مشخصات فرزند دوم
نام محل تحصیل
نام محل و رشته تحصیلی
مشخصات فرزند سوم
نام محل تحصیل
نام محل و رشته تحصیلی
مشخصات فرزند چهارم
نام محل تحصیل
نام محل و رشته تحصیلی
صفحه قبل
ادامه ...
موسسه راه شایستگان
نحوه آشنایی با مدرسه
معرف اول
معرف دوم
صفحه قبل
ادامه ...
 
موسسه راه شایستگان
می خواهم یکبار دیگر داده های وارد شده خود را مرورو کنم
موسسه راه شایستگان
اطلاعات شما با موفقیت در سیستم ذخیره شد کد رهگیری خود را بر روی کاغذ بنویسید
 
تمام و خروج